Zásady ochrany osobních údajů

V souvislosti s Vaší registrací a účastí v zákaznickém programu n.joy card (dále jen „Program“) dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Chceme Vás ujistit, že věnujeme ochraně Vašich osobních údajů a Vašeho soukromí velkou pozornost. Vzhledem k tomu jsou tyto zásady zpracování osobních údajů vydány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (tzv. GDPR) za účelem zajištění informační povinnosti. Tento dokument má za cíl Vás informovat o tom, jaké osobní údaje se o Vás zpracovávají, za jakým účelem a z jakého důvodu k tomuto zpracování dochází, komu jsou osobní údaje předávány a v neposlední řadě jaké máte v souvislosti s tímto zpracováním práva.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů jsou společnosti Cortex, a.s., U Elektry 974/1c, 190 00 Praha 9; IČ: 471 256 16; DPO: Ondřej Pexa, dpo@cortex.cz (dále jen “Cortex”) a partner zákaznického programu n.joycard.cz, u kterého se registrují členové programu (dále jen “Partner”). Aktualizovaný seznam partnerů zákaznického programu n.joy card je k dispozici zde.

Při zpracování osobních údajů účastníka jsou Cortex a Partner v postavení Správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jakož i v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), které nabude účinnosti 25.5.2018 (dále jen “Správce”).

Co je Osobní údaj?

Osobní údaj je jakýkoliv údaj, který se týká fyzické osoby a díky kterému lze fyzickou osobu identifikovat. Mezi tyto údaje lze zařadit jména, adresy bydliště, e-mailové adresy, data narození, ale i IP adresy nebo cookie soubory.

Jaké osobní údaje tedy shromažďujeme?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány vzhledem k tomu, že jste se zaregistrovali do zákaznického programu n.joy card. V souvislosti s Vaší registrací a účastí v zákaznickém programu zpracovává Správce Vaše osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, titul, datum narození, pohlaví, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Tyto osobní údaje získáváme při Vaší registraci do zákaznického programu. Dále jsou zpracovávány Vaše údaje vzniklé členstvím v zákaznickém programu a používáním n.joy card, tedy informace o pohybu na internetových stránkách (cookies), data o objednávkách a nákupech, informace o platbách a odměnách.

K čemu používáme osobní údaje?

V souvislosti s Vaší registrací do zákaznického programu byl mezi Vámi a Správcem uzavřen smluvní vztah. Správce tak na základě plnění povinností z tohoto smluvního vztahu zpracovává Vaše osobní údaje pro účely realizace zákaznického programu. Jejich zpracování je nezbytné například k evidenci Vaší osoby v elektronické databázi, ke spárování n.joy karet s Vaší osobou, evidenci provedených nákupů, přičtení odměn a jejich uplatnění, komunikaci s Vámi apod.

Pokud jste Správci udělili svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě tohoto souhlasu pro reklamní a marketingové účely – tj. nabízení produktů a služeb, zasílání obchodních sdělení a reklamních materiálů, a nabízení jiných obdobných programů a soutěží.

Zpracování Vašich osobních údajů může být Správci také uloženo na základě právních předpisů. V těchto předpisech může být Správci stanovena přímo povinnost některé osobní údaje po určitou dobu uchovávat/zpracovávat, případně zpracování Vašich osobních údajů může být nezbytné s ohledem na splnění povinností Správce dle jednotlivých právních předpisů, které upravují jeho činnost.

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

K Vašim osobním údajům má přístup pouze Správce a jím pověření Zpracovatelé osobních údajů, kteří se na chodu zákaznického programu podílejí, například v souvislosti s poskytováním IT služeb, doručováním poštovních zásilek nebo distribucí slevových poukázek. Správce vždy dbá na to, aby veškeré subjekty, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány, dodržovaly vysoký standard jejich ochrany a k tomu je zavazuje smlouvou o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje nepředáváme ke zpracování třetím stranám, ani je neposkytujeme do jiných zemí.

Jak osobní údaje chráníme?

Na zabezpečení ochrany Vašeho soukromí vynakládáme značné úsilí. Proto jsme přijali množství standardních bezpečnostních opatření. Mezi tato opatření patří autorizace, autentizace, firewally, antivirové programy, pravidelná kontrola systémů, testování systémů, pseudonymizace, šifrování, definice interní bezpečnostní politiky a další běžná bezpečnostní opatření. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Za účelem zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem. Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní všeobecně známé bezpečnostní zásady používání internetu.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k Vaší účasti v zákaznickém programu (tzn. nejméně po celou dobu trvání Vašeho členství v zákaznickém programu a po ukončení členství v programu na dobu nezbytnou pro vypořádání vztahů z ukončení členství v zákaznickém programu). Tato nezbytnost je pravidelně kontrolována, přičemž zjistí-li se, že Vaše osobní údaje již nadále nejsou k původnímu účelu potřeba, budou bez zbytečného odkladu mazány.

V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě uděleného souhlasu je doba zpracování vázána na dobu platnosti a účinnosti tohoto souhlasu. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu (včetně odvolání souhlasu) jsou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný Váš souhlas.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte vůči Správci následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o Vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou Vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo Správce zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů.

Právo na opravu a doplnění

V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o Vás správce zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.

V souvislosti s tím bychom Vám chtěli připomenout, že je i Vaší povinností aktualizovat své osobní a kontaktní údaje, pokud dojde k jejich změně. Můžete tak učinit emailem na adrese info@njoycard.cz nebo dpo@cortex.cz.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, aby byly Vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány, odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat nebo využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů správce a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo se domníváte, že zpracování osobních údajů prováděné správcem přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti správcem nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu.

Zpracování osobních údajů musí správce omezit, pokud popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné nebo Vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje správci stejně poskytli), Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li Vaše námitka oprávněná, je správce povinen zpracování Vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat od správce všechny Vaše osobní údaje, které jste mu poskytli a které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu správce. Osobní údaje poté Správce přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračoval. Správce na základě námitky vždy přestane Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů ve formě profilování.

Vznést námitku proti zpracování osobních údajů můžete emailem na adrese info@njoycard.cz nebo dpo@cortex.cz.

Právo odvolat souhlas

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a můžete jej odmítnout udělit nebo jakýkoliv udělený souhlas kdykoliv odvolat. Neudělení souhlasu, nebo jeho odvolání, má však důsledek na Váš smluvní vztah se Správcem a na využívání jeho služeb, pro které je tento souhlas potřebný. Odvoláním souhlasu Vaše osobní údaje nebudou nadále sloužit k nabízení produktů a služeb, zasílání obchodních sdělení a reklamních materiálů.

Pokud se rozhodnete využít svého práva souhlas odvolat, můžete tak učinit emailem na adrese info@njoycard.cz nebo dpo@cortex.cz.

Jak můžete uplatnit svá práva související se zpracováním osobních údajů?

Veškerá Vaše výše uvedená práva můžete vůči správci uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu info@njoycard.cz nebo dpo@cortex.cz. Na tuto adresu se lze obrátit rovněž v souvislosti s žádostí o další doplňující informace týkající se výše uvedených práv. Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, je správce oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě včas informováni.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

Co jsou Cookies a k čemu je používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Cookies používáme například pro zachování vašich preferencí při prohlížení webových stránek njoycard. Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné a účinné ke dni 25. 5. 2018.